شن های نرم و طلایی رنگ

شن های نرم و طلایی رنگ

قبل از ورود به این روستا باید تمام تصوراتتان را از درک دور بریزید، گرچه حتی اگر این کار را هم نکنید خود به خود بعد از دیدن روستای درک متحول می شوید و دوست دارید هر چه زودتر به درک بروید! روستای درک شما را به خواب و خیال می برد جایی که شن های نرم و طلایی رنگش با آسمان پیوند خورده است.

ارسال نظر