جدا کردن سنگ‌های فیروزه

جدا کردن سنگ‌های فیروزه

در انتهای هر یک از تونل‌ها کارگران با مته‌هایی در دست مشغول کندن سطح دیواره و جدا کردن سنگ‌های فیروزه هستند. سنگ‌ها رطوبت زده و بسیار نرم هستند، به نحوی که می‌توانی آنها را در دست با اندک فشاری خرد کرد، اما رسیدن به سنگ فیروزه درون آن به راحتی جدا شدن پوسته بیرونی نیست.

ارسال نظر