قبرستان شیرهای سنگی

قبرستان شیرهای سنگی

مزار مردمان شجاع بختیاری را این شیرهای سنگی می پوشاندند.

ارسال نظر