کارآواهای زنان تالشی در شالیزارها!

کارآواهای زنان تالشی در شالیزارها!
رقص گروهی مردان در ایل بختیاری! رقص گروهی مردان در ایل بختیاری! پیرزن تالشی! (آخرین اسطوره لࣰلࣲ نوازی تالش) پیرزن تالشی! (آخرین اسطوره لࣰلࣲ نوازی تالش)

کارآواهای زنان تالشی در شالیزارها!

ارسال نظر