چشمه آب سرد قنبر

اولین چشمه به نام قنبر از شرق به غرب (به تبعیت از شیب و راستای دره) جاری بوده و آب آن سرد است.

ارسال نظر