همه چیز در روستای کنگ متفاوت است

همه چیز در روستای کنگ متفاوت است

همه چیز اینجا متفاوت است؛ زمان در این سکونتگاه، معنایی دیگر دارد. هر دقیقه اش پر از کار و تلاش است اما عشق در ثانیه ثانیه اش جریان دارد. مهربانی و محبت با چاشنی لبخند در می آمیزد تا زیباترین چهره ها را پیش رویتان قرار دهد. خانه هایی که پله پله و بر روی یکدیگر ساخته شده اند تا یکی دیگر از نمونه های معماری پلکانی را به نمایش بگذارند

ارسال نظر