کاسوره( ساز کوبه ای خوزستان)

کاسوره( ساز کوبه ای خوزستان)
نوازنده حرفه ای قیچک در ایرانشهر نوازنده حرفه ای قیچک در ایرانشهر آخرین نوازنده رباب الشاعر در خوزستان! آخرین نوازنده رباب الشاعر در خوزستان!

کاسوره( ساز کوبه ای خوزستان)

ارسال نظر