انتهای رودخانه

این چشمه ها پس از سرچشمه گرفتن از دامنه غربی کوه کش سیاه به سمت غرب .جاری می گردند

ارسال نظر